Polityka prywatności

Marketing4you Agnieszka Klimas, NIP: 945-188-72-11, REGON 366880753 przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Marketing4you Agnieszka Klimas, NIP: 945-188-72-11, REGON 366880753 (dalej: „Administrator”).
  2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 32-064 Pisary, ul. Widokowa 10 lub drogą
   e-mailową biuro@agnieszkaklimas.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48 502 893 049.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych
  1. Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:
   • dane osobowe przekazywane przy zamówieniu usług – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
   • dane osobowe przekazywane mailowo, czy też telefonicznie, czy też przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.agnieszkaklimas.pl – w celu skontaktowania się z klientem o udzielenie mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, przesłania bezpłatnej wyceny usługi, oferty – przez okres kontaktowania się z klientem,
   • dane osobowe zawarte w adresie email podane w celu pobrania e-booka – w celu wysyłki drogą mailową e-booka – do czasu wysyłki,
   • dane osobowe zawarte w adresie email podane w celu subskrypcji newslettera – w celu wysyłki drogą mailową informacji handlowych, marketingowych dot. usług świadczonych przez Administratora i jego działalności – do czasu cofnięcia zgody na subskrypcję newslettera.
  2. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi,
   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w lit. a), b) i c) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w lit. d). jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   tj. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez klienta.
  5. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie mogła zostać wykonana.
  6. Państwa dane mogą podlegać profilowaniu, jak i mogą być automatycznie przetwarzane m.in. w celu organizacji procesu wysyłki newslettera, czy informacji handlowych, bądź wyświetlania reklam.
 3. Komu są udostępnianie dane osobowe
  1. Państwa dane udostępniamy jedynie w związku z realizacją obowiązków umownych, tj. m.in. współpracownikom, pracownikom, firmie od której kupujemy przestrzeń dyskową na serwerze, podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora, firmie realizującej usługi marketingowe na rzecz administratora, czy wysyłającej w imieniu Administratora newsletter..
  2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 4. Państwa uprawnienia
  1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
  3. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez klienta cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
   • kontakt pisemny: 32-064 Pisary, ul. Widokowa 10,
   • kontakt e-mailowy: biuro@agnieszkakklimas.pl
   • kontakt telefoniczny pod numerem: +48 502 893 049.
 5. Prawo sprzeciwu
  1. Niezależnie od uprawnień określonych powyżej przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Skarga
  • Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
  2. Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.
 8. Zmiana Polityki prywatności
  1. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania strony internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, klient zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie internetowej.
  2. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, klient strony internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marketing4you Agnieszka Klimas, w celu wysyłki drogą mailową informacji handlowych, marketingowych. Więcej informacji w Polityce prywatności

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marketing4you Agnieszka Klimas, w celu wysyłki drogą mailową informacji handlowych, marketingowych. Więcej informacji w Polityce prywatności